Lees aandachtig deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden bepalen de contractmodaliteiten van de toegang tot de Site en het gebruik van de diensten die worden aangeboden door Bobex.com NV (BE 0468.503.070) waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt op de Koolmijnenkaai 62 te B-1080 Brussel, België (hierna “Bobex”). U kunt de Algemene Voorwaarden lezen en afdrukken alvorens u toegang krijgt tot onze diensten. De Algemene Voorwaarden zijn permanent op onze website toegankelijk. Tijdens het invullen van een Offerteaanvraagformulier als Gebruiker, of bij ondertekening van een Bestelbon als Leverancier, of bij ondertekening van een ander type contract als Partner, zal men u vragen de kennisname van de Algemene Voorwaarden te bevestigen. In het Offerteaanvraagformulier gebeurt dit door “Ik aanvaard de algemene voorwaarden” aan te vinken. In de Bestelbon, of in een ander type Bobex contract, gebeurt dit door het document waarin expliciet verwezen wordt naar de Algemene Voorwaarden te ondertekenen. Vanaf dat ogenblik wordt u geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en de bepalingen ervan te aanvaarden. De Algemene Voorwaarden zullen op elk moment op de Bobex Site beschikbaar zijn, of kunnen steeds telefonisch opgevraagd worden.

1. DEFINITIES

Met het oog op deze Algemene Voorwaarden krijgen de volgende bepalingen de strikte definitie zoals bepaald werd in dit artikel. Het enkelvoud omvat het meervoud en vice versa.

(1) “Algemene Voorwaarden”: Deze algemene voorwaarden zijn tegenstelbaar aan (i) de Gebruikers bij het uitsturen van hun Offerteaanvraag en hun inschrijving op de Site, (ii) de Leveranciers bij het ondertekenen van de Bestelbon, of tijdens hun eventuele proefperiode, en (iii) de Partners waarmee Bobex een contractuele verbintenis aangaat.

(2) “Bestelbon”: De getekende bevestiging van de Leverancier ter onderschrijving van een Leverancierscontract. Deze bevestiging kan ofwel digitaal ofwel op papier gebeuren.

(3) “Contract”: Omvat zowel het Gebruikerscontract, het Leverancierscontract, alsook elk ander type contract afgesloten met een Partner. Het Contract omvat de Algemene Voorwaarden.

(4) ”Credit Packs”: Het bedrag dat een Leverancier aan Bobex online betaalt om toegang te krijgen tot een beperkt aantal Offerteaanvragen.

(5) ”Diensten”: De diensten die door de Leveranciers geleverd worden en aan de Gebruikers aangeboden worden naar aanleiding van een Offerteaanvraag.

(6) “Automatische Incasso” of “SEPA Direct Debit“: Betalingsmethode waarbij de Leverancier of Partner de toestemming geeft aan Bobex om de Bobex facturen automatisch te incasseren bij de bank van de Leverancier of Partner.

(7) “Extranet”: Afgesloten gedeelte van de Site, dat enkel toegankelijk is door een Lid mits gebruik van een persoonlijk Paswoord en Gebruikersnaam.

(8) “Geaffilieerde Websites”: Websites, webpagina’s, Apps of andere kanalen waar de Marktplaats Diensten van Bobex staan of aan verbonden zijn. Deze kanalen kunnen eigendom van Bobex zijn of van Partners.

(9) “Gebruiker”: Een particulier, bedrijf, instelling of organisatie die een of meer Product(en) of Dienst(en) wenst aan te kopen en die in Zakenrelatie wenst te treden met een Leverancier via de Site om dit (deze) Product(en) of Dienst(en) te verkrijgen.

(10) “Gebruikerscontract”: De verbintenis die gesloten wordt tussen Bobex en de Gebruiker bij het uitsturen van de Offerteaanvraag en de hieraan verbonden inschrijving van de Gebruiker. Het Contract omvat de Algemene Voorwaarden en het Offerteaanvraagformulier.

(11) “Ledengegevens”: Elke informatie die door de Gebruikers in het Offerteaanvraagformulier geleverd worden. Dat omvat elke informatie die door de Leverancier gegeven wordt en bevestigd wordt in de Bestelbon, alsook elke informatie die door de Partner bevestigd wordt in zijn contract, evenals elke andere informatie die door de Leden tijdens de uitvoering van het Contract verstrekt worden.

(12) “Gebruikersnaam”: De codenaam die de Leden krijgen en die zal aangewend worden in het kader van zijn activiteiten op de Site.

(13) “Inschrijvingsformulier”: Vragenlijst die een Lid invult met zijn Ledengegevens. Voor de Gebruikers is deze vragenlijst verwerkt in het Offerteaanvraagformulier. Voor de Leveranciers en Partners zijn er aparte vragenlijsten op de Site.

(14) “Leverancier”: Lid dat één of meer Diensten of Producten wenst te verkopen door te antwoorden op de Offerteaanvraag die door een Gebruiker via de Site verstuurd werd. Om effectief klant te worden en Offerteaanvragen te kunnen ontvangen, moet de Leverancier een Bestelbon tekenen met Bobex. Een Leverancier kan eventueel ook zelf Offerteaanvragen uitsturen als Gebruiker.

(15) “Leverancierscontract”: Een contract tussen Leverancier en Bobex dat tot stand komt in de Bestelbon, om Leverancier de toegang te verstrekken tot de Offerteaanvragen en de Site. Het Contract omvat de Algemene Voorwaarden en de Bestelbon.

(16) “Leveranciersprofiel”: Publiek profiel van de Leverancier op de Site. De Leverancier heeft toegang tot zijn profiel in het Extranet. In dit profiel komen ook de reviews of beoordelingen door de Gebruikers van de Leveranciers.

(17) “Levering”: Het moment waarop een Offerteaanvraag aan de Leverancier geleverd wordt.

(18) “Lid”: Categorie die de Gebruikers, Leveranciers en Partners omvat.

(19) “Marktplaats Diensten”: Alle diensten aangeboden door Bobex met betrekking tot het in relatie brengen van partijen, de Lead generatie, alsook alle aanverwante marketing diensten.

(20) “Offerte”: De verkoopofferte van Product(en) of Dienst(en) door een Leverancier geformuleerd naar aanleiding van een Offerteaanvraag.

(21) “Offerteaanvraag” of “Lead”: Procedure om Product(en) en/of Dienst(en) aan te vragen door een Gebruiker, of eventueel een Leverancier of Partner, nadat hij een Offerteaanvraagformulier op de Site ingevuld heeft.

(22) “Offerteaanvraagformulier”: De webpagina’s in te vullen door de Gebruiker waarin hij zijn Offerteaanvraag en zijn Ledengegevens invoert om een Zakenrelatie aan te knopen met Leveranciers. Het versturen van een Offerteaanvraagformulier maakt het Gebruikscontract tegenstelbaar aan de Gebruiker.

(23) “Paswoord” of “Wachtwoord”: De toegangscode van het Lid om toegang te krijgen tot de diensten die op de Site worden voorgesteld. Het Paswoord wordt door de Bobex toegekend. Het Lid heeft evenwel de mogelijkheid zijn Paswoord te wijzigen.

(24) “Partner”: Bedrijf of organisatie dat een commercieel contract afsluit met Bobex, afgezien van de Leverancierscontracten.

(25) “Producten”: De Producten die door de Leveranciers worden geleverd en naar aanleiding van een Offerteaanvraag aan de Gebruikers worden voorgesteld.

(26) “Protest”, “Protest-aanvraag” of “Retourneren”: Het terugsturen of retourneren van een Offerteaanvraag door de Leverancier kan enkel in het Extranet geschieden. Bobex kan elk Protest goed- of afkeuren.

(27) “Site”: De internetsites van Bobex waarvan het adres https://www.bobex.nl is, alsook het geheel van Geaffilieerde Websites. De Site omvat niet alleen de webpagina’s maar eveneens het geheel van diensten die door Bobex voorgesteld worden.

(28) “Transactie”: Elk schriftelijk of mondeling definitief contract dat gesloten wordt tussen een Leverancier en een Gebruiker, en waarvan de afsluiting voortkomt uit een Zakenrelatie.

(29) “Vergoeding”: Het totaal van de bedragen die door Bobex geïnd worden in ruil voor de toegang tot de Site en het Extranet alsook het gebruik ervan door de Leveranciers, alsook het totaal van de bedragen die door Bobex geïnd worden in ruil voor advies, marketing, ontwikkeling of andere diensten die Bobex levert aan Leveranciers of aan Partners.

(30) “Zakenrelatie”: Periode vanaf het ogenblik waarop de Gebruiker en de Leverancier met elkaar in contact komen naar aanleiding van een Offerteaanvraag.

2. VOORWERP VAN HET CONTRACT

Als tegenprestatie van de Vergoeding geeft Bobex aan de Leverancier toegang tot de Site en Extranet met het oog op het ontvangen van Offerteaanvragen met als doel Zakenrelaties tot stand te brengen tussen Gebruikers en Leveranciers die bij Bobex ingeschreven zijn. Als tegenprestatie voor het naleven van de verplichtingen van de Gebruiker geeft Bobex aan de Gebruiker toegang tot de Site met het oog op het versturen en opvolgen van Offerteaanvragen. Als tegenprestatie van de Vergoeding, of andere commerciële afspraak, ontvangt of verschaft de Partner andere diensten van/aan Bobex.

3. INSCHRIJVINGEN EN LEDENGEGEVENS

De Gebruiker schrijft zich in bij het invullen van een Offerteaanvraag. Wanneer een Leverancier de Site wil gebruiken moet die zich vooraf inschrijven op het Inschrijvingsformulier door zijn Ledengegevens in te vullen, of zal Bobex de Leverancier eerst inschrijven en zal deze zijn Ledengegevens bevestigen in de Bestelbon. Partners kunnen al dan niet toegang krijgen tot de Site na inschrijving door Bobex en bevestiging van de Ledengegevens via Bestelbon of ander type contract tussen de Partner en Bobex. In geen geval kan een Lid een Gebruikersnaam en/of een Paswoord invoeren die hem niet toebehoren. Het Lid dient alle redelijke middelen aan te wenden om zijn Paswoord geheim te houden en om ze niet door een derde te laten gebruiken. Het Lid is verantwoordelijk voor het naleven van de vertrouwelijkheid van zijn Paswoord en voor alle handelingen die hun gebruik mogelijk maken. Het Lid verbindt zich ertoe Bobex onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk niet veroorloofd gebruik van zijn Gebruikersnaam of van zijn Paswoord of van elke andere inbreuk, zelfs potentiële, op de veiligheid van de Site. Bobex is gerechtigd de inschrijving te weigeren van elk Lid dat niet voldoet aan de door Bobex vereiste voorwaarden. Indien Bobex de inschrijving aanvaardt, verleent Bobex toegang tot de Site en het Extranet overeenkomstig de Algemene Voorwaarden. Inzake het gebruik van de Site verbindt het Lid zich ertoe (a) Ledengegevens te verstrekken die correct, actueel, precies en volledig zijn, (b) de Ledengegevens bij te werken zodat ze correct, actueel, precies en volledig blijven, (c) geen vals gebruik te maken van de identiteit van enig ander persoon of eenheid, of een valse naam te gebruiken of een naam voor het gebruik waarvan het Lid geen toestemming gekregen heeft. Indien één van de door het Lid verstrekte Ledengegevens niet correct, actueel, precies of volledig is, behoudt Bobex zich het recht voor het Contract onmiddellijk op te zeggen en elk nieuw gebruik van de Site te weigeren.

4. GEBRUIK VAN DE SITE EN VERPLICHTINGEN VAN BOBEX

Zodra de inschrijving van het Lid door Bobex aanvaard is, heeft het Lid toegang tot de Site. Bobex stelt alles in het werk om te voorzien in een toegang tot de Site 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gezien de aan internet eigen technische kenmerken kan Bobex niet uitsluiten dat een onderbreking van de toegang tot de Site wegens onderhoud, een vertraging in de overdracht van de informatie, of een defect aan zijn server zich voordoen. In geval van defect of onderbreking zal Bobex alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk te verhelpen.

5. VERGOEDING EN BETALING

Alle Marktplaats Diensten van de Bobex Site zijn gratis voor de Gebruiker. De Gebruiker kan dus gratis Offerteaanvragen uitsturen op de Bobex Site. Bobex heeft niettemin het recht om Offerteaanvragen te weigeren en te verwerpen op de Site. Een Leverancier verbindt zich ertoe om, na bevestiging via een Bestelbon, de Vergoedingen te betalen. Leverancierscontracten komen tot stand door het inzenden van een Bestelbon door de Leverancier aan Bobex, en de bevestiging door Bobex bij middel van het verzenden van een factuur. Een Offerteaanvraag wordt geacht geleverd te zijn door Bobex aan de Leverancier zodra deze Offerteaanvraag in het Extranet van de Leverancier verschijnt. De Bobex facturen worden in principe enkel betaald via Automatische Incasso. Uitzonderlijk kan Bobex andere betalingsmethodes voor de Vergoeding toestaan, zoals betaling via Credit Packs of via een andere methode. De Credit Packs kunnen online aangekocht en betaald worden en geven aan de Leverancier de mogelijkheid credits te kopen die zij vervolgens kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot bepaalde Offerteaanvragen. Deze credits zijn maximum één jaar lang geldig. Ter compensatie van de muntontwaarding en de verhoging van de activiteiten, zullen alle Bobex tarieven jaarlijks met een forfaitair percentage van vijf tot twaalf procent verhoogd worden. De Vergoedingen kunnen onder geen enkele voorwaarde teruggevraagd worden door, of teruggestort worden aan de Leverancier. De Contracten zijn ook niet overdraagbaar naar andere Leveranciers, andere Gebruikers of andere Partners. Alle facturen die door Bobex uitgegeven worden, zijn onmiddellijk betaalbaar per Automatische Incasso. Indien expliciet schriftelijk anders overeengekomen zullen de facturen niettemin binnen vijftien dagen na factuurdatum moeten betaald worden. Indien Bobex betalingsherinneringen moet sturen, zal Bobex hiervoor tot veertig Euro aanmaningskosten kunnen aanrekenen. De verschuldigde bedragen die op hun vervaldag niet betaald zijn, leveren een interest op van rechtswege en zonder ingebrekestelling, alleen door het feit van de niet-betaling, van één procent per maand vanaf de vervaldag. Voor de berekening van de interesten wordt elke begonnen maand als een volledige maand beschouwd. Bovendien zal het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met vijftien procent van het factuurbedrag, met een minimum van vijftig Euro, ten titel van vast overeengekomen schadevergoeding. In geval van niet tijdige betaling van de factuur kan Bobex ofwel het Leverancierscontract opschorten en de toegang tot het leveranciersgedeelte voor de Leverancier afsluiten tot op de dag van betaling, ofwel het Leverancierscontract ontbinden ten nadele van de Leverancier. In geval van ontbinding van het Leverancierscontract door Bobex ingevolge de niet tijdige betaling door de Leverancier zal deze laatste van rechtswege en zonder ingebrekestelling het overeengekomen bedrag verschuldigd blijven, te verhogen met de verwijlintresten en schadevergoeding zoals voorzien in dit artikel. Deze betalingsmodaliteiten zijn eveneens van toepassing voor alle Bobex facturen met betrekking tot andere diensten van Bobex geleverd aan Partners.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

De Gebruiker verbindt zich ertoe geen Offerteaanvragen uit te sturen die misleidend, geringschattend of onjuist zijn, of waarvan hij de uitvoering niet kan verzekeren. De Gebruiker verbindt zich ertoe om enkel Offerteaanvragen uit te sturen met de bedoeling om een potentiële Transactie te realiseren. De Gebruiker verbindt zich ertoe om geen Offerteaanvragen uit te sturen met als bedoeling prijzen of aanbiedingen van zijn eigen concurrenten op te vragen en/of te vergelijken. Naar aanleiding van een Offerteaanvraag heeft de Gebruiker de verplichting binnen vijf dagen na een dergelijk verzoek de volgende informatie aan Bobex mede te delen: (a) het bestaan of de afwezigheid van de Transactie, (b) elke aanvullende informatie die door Bobex gevraagd wordt.

7. VERPLICHTINGEN VAN DE LEVERANCIER

De Leverancier verbindt zich ertoe om de Gebruiker die hem een Offerteaanvraag via de Site stuurde te contacteren binnen de 48 uur. Behalve indien expliciet anders overeengekomen tussen Leverancier en Gebruiker, zal de Leverancier steeds zijn Offerte gratis doorsturen naar de Gebruiker, dus zonder hiervoor kosten aan te rekenen. De Leverancier verbindt zich er ook toe geen Offertes te maken die misleidend, geringschattend of onjuist zijn, of waarvan hij de uitvoering niet kan verzekeren. De Leverancier verbindt zich eveneens ertoe enkel Offertes te maken die conform zijn met zijn statutair doel. Naar aanleiding van een Offerte heeft de Leverancier de verplichting binnen vijf dagen na een dergelijk verzoek aan Bobex de volgende informatie te verstrekken: (a) het bestaan of de afwezigheid van Transactie, (b) elke aanvullende informatie die door Bobex gevraagd wordt.

8. PROTESTEN / OFFERTEAANVRAGEN RETOURNEREN

Binnen het kader van een Leverancierscontract kan een Leverancier een Offerteaanvraag retourneren. Protest-aanvragen kunnen enkel gemeld worden in het Extranet gedeelte van de Site en enkel binnen de tien kalenderdagen na het verzenden van de Offerteaanvraag. De Leverancier zal steeds de reden tot protest expliciet vermelden, en desgevallend de nodige bewijsstukken opladen in het Extranet. Bobex zal deze Protesten controleren en goed- of afkeuren. Een Leverancier zal het statuut van zijn Protest-aanvraag kunnen volgen in zijn Extranet. Een Protest is enkel geldig indien de Gebruiker (a) totaal geen aankoopintentie heeft, (b) indien de Gebruiker een student, een concurrent van de Leverancier of indien hij werkzaam is buiten het werkgebied van deze Site, (c) indien de Offerteaanvraag van de Gebruiker buiten de met Bobex schriftelijk afgesproken criteria (filters/regio’s) van de Leverancier valt, of (d) indien de Gebruiker reeds voordien, en binnen de twee weken, een identieke Offerteaanvraag had gedaan rechtstreeks bij de Leverancier. In dit laatste geval zal de Leverancier een geschreven bewijs (b.v. screenshot) aan Bobex voorleggen. Indien Bobex een Protest accepteert, zal zij deze Offerteaanvraag ofwel aftrekken van de te betalen Offerteaanvragen van de lopende maand van de Leverancier, ofwel deze in mindering brengen van de te betalen Offerteaanvragen van de volgende maand. Er zullen echter geen credit nota’s voor Protesten opgemaakt worden. Protesten kunnen in geen geval een aanleiding of excuus zijn voor het niet betalen van de Bobex facturen.

9. DEGELIJK GEBRUIK VAN DE BOBEX SITE EN/OF DE MET BOBEX GEAFFILIEERDE WEBSITE

Noch de Leden, noch de met Bobex Geaffilieerde Websites, mogen de toegestuurde gegevens op geen enkele manier manipuleren of gebruiken voor de creatie van publicaties of diensten die op enigerlei kunnen concurreren of interfereren met de publicaties of diensten die worden geleverd, of die in de toekomst zullen worden door Bobex. De toegestuurde gegevens mogen enkel aangewend worden voor persoonlijk gebruik of voor gebruik binnen het bedrijf. Zij mogen in geen geval worden verkocht of overgedragen worden aan een derde partij, behalve mits schriftelijke goedkeuring door Bobex. Het Lid en de Geaffilieerde Website verbinden zich ertoe zich te houden aan de wettelijke en contractuele bepalingen die op de Site van toepassing zijn en stemmen ermee in niet te interfereren in het gebruik door andere Leden, al dan niet concurrenten. Het Lid is de enige verantwoordelijke voor de informatie die hij meedeelt op de Site. De Geaffilieerd Website is de enige verantwoordelijke voor de informatie die hij meedeelt op zijn webpagina’s of op enig ander communicatievorm of -kanaal. De Leden en de Geaffilieerde Websites verbinden zich ertoe de Bobex Marktplaats Diensten niet te gebruiken voor onwettelijke doeleinden of doeleinden die onverenigbaar zijn met de doelstelling van de Site. De Leden en de Geaffilieerde Websites verbinden zich er ook toe de op de Site ingestelde beschermingstechnieken en de toegangscodes niet te doorbreken, te kopiëren, te verspreiden of te gebruiken of te trachten ze te doorbreken, te kopiëren, te verspreiden of te gebruiken (zoals “reverse engineering”). De Leden en de Geaffilieerde Websites, verbinden zich eveneens ertoe de toegang tot en het gebruik van de met de Site verbonden computerinfrastructuur niet te verstoren, op welke manier ook. De Leden en de Geaffilieerde Websites verbinden zich tenslotte ertoe geen ongevraagde advertenties of ongevraagde e-mails te sturen of te verspreiden, of enig andere vorm van spam te verspreiden of te versturen, alsook alle regelgeving inzake GDPR te respecteren.

10. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE SITE

Bobex kan op elk ogenblik de Algemene Voorwaarden wijzigen, onder meer om een wettelijke bepaling na te leven. De Leden zullen via de Bobex nieuwsbrief of op andere geschikte wijze van de ingetreden wijzigingen op de hoogte gebracht worden. De Leden verbinden zich ertoe van de wijzigingen kennis te nemen zodra deze wijzigingen aan hem medegedeeld worden. Elk gebruik van de Site na de kennisgeving van een dergelijke wijziging laat de kennisname van de gewijzigde Algemene Voorwaarden veronderstellen. Bobex behoudt zich het recht voor de configuratie en de inhoud van de Site op elk ogenblik te wijzigen. Voor zover mogelijk dient elke belangrijke wijziging aan de Leden te worden medegedeeld.

11. SCHADEVERGOEDING

De Leden verbinden zich ertoe aan Bobex, en in voorkomend geval de filialen, partners, bedienden en bedrijfsleiders een schadevergoeding te verlenen in geval van klacht of rechtsgeding dat door welke derde ook ingesteld wordt naar aanleiding van een gebrek dat verband houdt met het onwettig of bedrieglijk gebruik van de Site, de Ledengegevens, of met elke andere inbreuk op de Algemene Voorwaarden of op de rechten van derden. In geval van opzegging naar aanleiding van een foutieve niet-naleving is het Lid van rechtswege een bedrag verschuldigd voor schade en forfaitaire interesten, dat gelijk is aan vijftien percent van het nog verschuldigde bedrag, onverminderd de gerechtelijke interesten en de eventueel verschuldigde procedurekosten en -schadevergoedingen.

12. UITSLUITING VAN WAARBORG

Bobex is een bemiddelaar waarvan de opdracht uitsluitend erin bestaat op de Site vermelde Leden in contact en in Zakenrelatie te brengen door de procedure van een Offerteaanvraag. Gezien het beperkte karakter van de bemiddeling van Bobex verleent deze laatste geen enkele waarborg inzake de Producten en Diensten die tijdens de Zakenrelatie door de tussenkomst van de Site gekocht of verkocht worden. Bobex biedt geen enkele waarborg betreffende de resultaten die verkregen kunnen worden door het gebruik van de Site of betreffende de nauwkeurigheid of de betrouwbaarheid van elke informatie die op de Site beschikbaar is of die door de bemiddelaar van de Site verkregen werd. De door Bobex aangeboden diensten worden via internet voorgesteld. De Gebruikers aanvaarden de risico’s die verbonden zijn aan het open karakter van internet. Bobex biedt geen enkele waarborg betreffende enig defect dat verband houdt met een indringing in het computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de Site kunnen aantasten. Elke overdracht van informatie op de Site gebeurt op eigen risico van de Gebruiker. Voor elke inhoud en/of elk gegeven dat gedownload wordt of dat door het gebruik van de Site verkregen wordt, nemen de Leden alleen alle risico op zich. De raadgevingen en informaties die eventueel door Bobex aan de Leden gegeven worden in het kader van het gebruik van de Site, mogen in geen geval geïnterpreteerd worden als afwijkingen van het Contract. De met Bobex geaffilieerde sites, zijnde de sites die hun leden en /of verzoekers doorverwijzen naar de Site van Bobex, bieden ook geen enkele waarborg voor wat de de inhoud, diensten en het functioneren van Bobex betreft en zijn dus uitgesloten van enige waarborg. Bobex biedt geen enkele waarborg voor wat de inhoud, de diensten en het functioneren betreft van de sites naar waar Bobex haar Leden en bezoekers doorverwijst.

13. AANSPRAKELIJKHEID

Bobex en de met Bobex Geaffilieerde Websites zijn vrijgesteld van elke aansprakelijkheid inzake de uitvoering en de interpretatie van de Transacties die tijdens de Zakenrelatie gesloten worden, die uitsluitend behoren tot de aansprakelijkheid van de betrokken Leden. Bobex en de met Bobex Geaffilieerde Websites kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van enige informatie die door de Leden verstuurd wordt, met name betreffende het misbruik, de misleiding, de geringschatting, de laster, de inbreuk op het privéleven, of de onwettigheid, of die het voorwerp zou kunnen zijn van een betwisting, van welke aard ook, afkomstig van Leden of van derden. Het Lid is als enige verantwoordelijk voor de informatie die vervat is in de Offerteaanvragen, Offertes, Ledengegevens, Leveranciersprofiel, alsook elke andere informatie die aan Bobex wordt doorgegeven en die bestemd is om op de Site te staan. Bobex en de met Bobex Geaffilieerde Websites kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade (zoals onder andere de derving van inkomens, van zaken, van contracten, van gepland sparen of van winst), die voortkomt uit het gebruik van de Site, de onderbreking van de toegang tot de Site of de inhoud van de Offerteaanvragen of Offertes. De met Bobex Geaffilieerde Websites, zijnde de sites die hun leden of bezoekers doorverwijzen naar de Site van Bobex, zijn vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor wat de diensten en het functioneren van Bobex betreft. Bobex is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor het doorverwijzen van Bobex Leden en bezoekers naar andere sites noch voor de inhoud, de diensten en het functioneren van de sites naar waar Bobex haar Leden en bezoekers doorverwijst. Bij de uitvoering van haar taken van adviesverlening, ontwikkeling of andere diensten, levert Bobex een inspanningsverbintenis aan haar Leden. Haar aansprakelijkheid is in deze gevallen steeds beperkt tot het bedrag dat voor deze dienstverlening aan de klant reeds gefactureerd werd en door de klant reeds betaald werd.

14. OPZEGGING

Onverminderd het recht om schade en interesten te eisen, behoudt Bobex zich het recht voor elk Contract dat met een Lid gesloten is, zonder voorafgaande ingebrekestelling op te zeggen ingeval deze laatste een van de bepalingen van het Contract niet naleeft. In geval van opzegging van het Contract zal het Lid zijn toegangsrecht hetzij tijdelijk, hetzij definitief geschorst worden. De vervallen bedragen blijven verschuldigd en de reeds gestorte bedragen worden in geen geval terugbetaald. Indien Bobex het Contract wenst stop te zetten, kan Bobex dit onmiddellijk doen, zonder opzegperiode noch schriftelijke notificatie aan Leverancier. Indien Leverancier het Contract wenst stop te zetten, of langer dan één maand te pauzeren, zal dit steeds schriftelijk moeten gebeuren, en zal er steeds een opzegperiode gelden van twee weken na de notificatie van Leverancier aan Bobex.

15. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Bobex is exclusief houder van de totale intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van de rechten sui generis, die met de Site verband houden. Bijgevolg verbindt het Lid zich ertoe op geen enkele manier en onder geen enkele vorm de elementen die de Site vormen geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren of te ontvreemden, met name de teksten, formulieren, namen, letterwoorden, logo’s, grafische beelden, grafieken, muziek, enz., of enige andere vorm van gelijk welk kenmerkend teken. Het Lid machtigt uitdrukkelijk Bobex om op zijn site de teksten, formulieren, namen, letterwoorden, logo’s, grafische beelden, foto’s, grafieken, muziek, enz., of enige vorm van gelijk welk kenmerkend teken te reproduceren, die doorgegeven worden in het kader van het Contract.

16. KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER

Elke boodschap of elke kennisgeving die aan de Leden gestuurd wordt betreffende het gebruik van de Site dient te gebeuren hetzij via de Site, hetzij via elektronische post, hetzij via gewone post aan het adres dat in de Ledengegevens vermeld wordt. Bobex kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel vanwege het feit dat het Lid verzuimd heeft de Ledengegevens bij te werken.

17. OVERMACHT

Bobex kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van een of meer bepalingen van het Contract indien deze niet-naleving te wijten is aan overmacht of aan een gebeurtenis die redelijkerwijze aan de controle van Bobex ontsnapt.

18. VERWERKING VAN DE GEBRUIKERSGEGEVENS

Voor de toepassing van het Contract is de persoon die instaat voor de verwerking van de Ledengegevens Bobex, waarvan de zetel zich bevindt in de Koolmijnenkaai 62, te B-1080 Brussel, België. De Ledengegevens die door het Lid naar Bobex gestuurd worden, kunnen door Bobex aangewend worden met het oog op de directe marketing en om het Leveranciersprofiel op te stellen. Het Lid kan zich verzetten tegen het aanwenden van zijn Ledengegevens met het oog op directe marketing door het overeenstemmende vakje in het Inschrijvingsformulier niet aan te vinken. Elk Lid kan dit ook achteraf doen, door het relevant vakje in het Extranet te ontvinken.

19. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Het Contract wordt intuitu personae gesloten tussen Bobex en het Lid. De rechten en verplichtingen die eruit voortkomen kunnen noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden worden afgestaan tenzij in geval van een fusie of overname. Het feit dat Bobex een recht of een bepaling uit het Contract niet uitoefent of toepast, mag niet beschouwd worden als een verzaking aan dit recht of aan deze bepaling. De beperkingen en uitsluitingen die in de Algemene Voorwaarden zijn bepaald, zijn op het Lid van toepassing indien en voor zover zij door de Nederlandse Wetgeving toegestaan zijn. Elke hele of gedeeltelijke bepaling van het Contract die ontoepasbaar of onwettelijk verklaard wordt, zal uit het Contract verwijderd worden en zal op geen enkele wijze de toepasbaarheid van de overige bepalingen van het Contract in het gedrang brengen. De Partijen verbinden zich ertoe elke bepaling van het Contract die ontoepasbaar of onwettelijk geacht wordt te vervangen door een bepaling met hetzelfde economische effect. Het Nederlands recht is van toepassing en de proceduretaal is het Nederlands. Het contract omvat het geheel van de contractuele bepalingen tussen Bobex en de Leden betreffende de Site en de diensten die erop worden aangeboden, met uitsluiting van elk voorafgaand akkoord.