Algemene voorwaarden

Lees aandachtig deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden bepalen de contractmodaliteiten van de toegang tot de Site en het gebruik van de diensten die worden aangeboden door Bobex.com N.V. waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt te Koolmijnenkaai 62 te B-1080 Brussel (hierna "Bobex" of "Bobex.com" ). U kunt de Algemene Voorwaarden lezen en afdrukken alvorens u zich op onze Site inschrijft en toegang krijgt tot onze diensten. De Algemene Voorwaarden zijn permanent op onze website toegankelijk. Om toegang te krijgen tot de aangeboden diensten dient men zich eerst in te schrijven. Tijdens de inschrijvingsprocedure zal men u vragen de kennisname van de Algemene Voorwaarden te bevestigen door te klikken op de functie "Ik aanvaard de algemene voorwaarden". Vanaf dat ogenblik wordt u geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en de bepalingen ervan te aanvaarden. In geval van een Affiliatiecontract, kan het zijn dat Bobex de inschrijving doet voor de Leverancier. Deze laatste zal in het Affiliatiecontract de Algemene Voorwaarden van Bobex aanvaarden. De Algemene Voorwaarden zullen op elk moment op de Bobex Site beschikbaar zijn, of zullen steeds telefonisch opgevraagd kunnen worden.

1. DEFINITIES

Met het oog op deze Algemene Voorwaarden krijgen de volgende bepalingen de strikte definitie zoals bepaald werd in dit artikel. Het enkelvoud omvat het meervoud en vice versa.
(1) "Abonnement" of "Affliatie": bedrag dat een Leverancier aan Bobex betaald, na bevestiging via Bestelbon of Affiliatiecontract, om toegang te hebben tot de Offerteaanvragen en Offertes te kunnen uitsturen. Het Abonnement heeft betrekking tot de Offerteaanvragen in de 'classic' en 'basic' rubrieken op de Site. De Affilatie heeft betrekking tot de Offerteaanvragen in de 'premium' rubrieken op de Site.
(2) "Algemene Voorwaarden": deze algemene voorwaarden van Bobex zijn tegenstelbaar aan de Gebruikers bij hun inschrijving via de Site, alsook Bobex klanten die beroep doen op adviesverlening of andere diensten van Bobex.
(3) "Bestelbon" of "Affiliatiecontract": de bevestiging van de Leverancier ter onderschrijving van het Abonnement of Affiliatie. Deze bevestiging kan geschieden per brief, e-mail of fax.
(4) "Contract": de verbintenis die gesloten wordt tussen Bobex en de Gebruiker bij de inschrijving van de Gebruiker en het versturen van een Inschrijvingsformulier door de Gebruiker. Het Contract omvat de Algemene Voorwaarden en het Inschrijvingsformulier.
(5)"Credit Packs": bedrag dat een Leverancier aan Bobex online betaalt, om toegang te krijgen tot een beperkt aantal Offerteaanvragen in de 'classic' en 'basic' rubrieken en Offertes te kunnen uitsturen.
(6) "Diensten": de diensten die door de leveranciers geleverd worden en aan de Kopers aangeboden worden naar aanleiding van een Offerteaanvraag.
(7) "Gebruiker" : categorie die de Kopers en Leveranciers omvat.
(8) "Gebruikersgegevens" of "Registratie Informatie": elke informatie die door de Gebruiker in het Inschrijvingsformulier geleverd wordt, alsook elke andere informatie die door de Gebruiker tijdens de uitvoering van het Contract verstrekt wordt.
(9) "Gebruikersnaam": de codenaam die de Gebruiker gekozen heeft en die zal aangewend worden in het kader van zijn activiteiten op de Site.
(10) "Grondgebied" : De Europese Unie
(11) "Inschrijvingsformulier": de webpagina's in te vullen door de Gebruiker waarin hij zijn Gebruikersgegevens invoert om een Zakenrelatie aan te knopen. Het versturen van een Inschrijvingsformulier maakt het Contract tegenstelbaar aan de Gebruiker.
(12) "Koper" : Gebruiker die een of meer Product(en) of Dienst(en) wenst aan te kopen en die in Zakenrelatie wenst te treden met een Leverancier via de Site om dit (deze) Product(en) of Dienst(en) te verkrijgen.
(13) "Leverancier" : De Gebruiker die een of meer Diensten of Producten wenst te verkopen door te antwoorden op de Offerteaanvraag die door een Koper via de Site verstuurd werd.
(14) "Offerteaanvraag" : procedure om Product(en) en/of Dienst(en) aan te vragen die door een Koper of door een Leverancier via de Site wordt ingezet nadat hij een Inschrijvingsformulier heeft ingevuld.
(15) "Publiek Profiel" : profiel van de Gebruiker zoals het is opgemaakt door de Gebruiker op het passende formulier dat door Bobex uitgewerkt is.
(16) "Paswoord": de toegangscode van de Gebruiker om toegang te krijgen tot de diensten die op de Site worden voorgesteld. Het Paswoord wordt door de Bobex toegekend. De Gebruiker heeft evenwel de mogelijkheid zijn Paswoord te wijzigen voor zover het gekozen Paswoord bestaat uit een minimum van vier (4) tekens.
(17) "Prijs" : het geheel van bedragen die de Koper aan de Leverancier betaalt, of zal moeten betalen naar aanleiding van de Transacties die tijdens de Zakenrelatie worden afgesloten.
(18) "Producten" : de Producten die door de Leveranciers worden geleverd en naar aanleiding van een Offerteaanvraag aan de Kopers worden voorgesteld.
(19) "Protest": In geval van een Affiliatiecontract, kan de Leverancier een ontvangen Offerteaanvraag van Bobex protesteren. Bobex kan dit Protest goed- of afkeuren.
(20) "Site" : de internet site van Bobex waarvan het adres http://www.bobex.nl is, alsook het geheel van geaffilieerde websites. De Site omvat niet alleen de webpagina's maar eveneens het geheel van diensten die door Bobex voorgesteld worden.
(21) "Transactie" : elk schriftelijk of mondeling definitief contract dat gesloten wordt tussen een Leverancier en een Koper en waarvan de afsluiting voortkomt uit een Zakenrelatie.
(22) "Vergoeding" : het totaal van de abonnementsbedragen die door Bobex geïnd worden in ruil voor de toegang tot de Site en het gebruik ervan door de Leveranciers, of andere bedragen die door Bobex geïnd worden in ruil voor adviesverlening, ontwikkeling of andere diensten van Bobex.
(23) "Voorstel" of "Offerte": verkoopofferte van Product(en) of Diens(en) door een Leverancier geformuleerd naar aanleiding van een Offerteaanvraag.
(24) "Zakenrelatie" : periode vanaf het ogenblik waarop de Koper en van de Leverancier met elkaar in contact komen.

2. VOORWERP VAN HET CONTRACT

Als tegenprestatie van de Vergoeding, geeft Bobex aan de Leverancier toestemming toegang te hebben tot de Site met het oog op het opstellen van de Offertes met het doel Zakenrelaties tot stand te brengen tussen de Kopers en Leveranciers die bij Bobex ingeschreven zijn. Als tegenprestatie voor het naleven van de verplichtingen van de Koper, geeft Bobex aan de Koper toestemming toegang te hebben tot de Site met het oog op het uitsturen van Offerteaanvragen.

3. INSCHRIJVINGEN EN GEBRUIKERSGEGEVENS

Om de Site te kunnen gebruiken moet de Leverancier zich vooraf inschrijven op het Inschrijvingsformulier door een Gebruikersnaam en andere Gebruikersgegevens in te vullen, of zal Bobex de Leverancier inschrijven. De Koper kan zich ofwel tijdens het invullen van een Offerteaanvraag inschrijven, ofwel vooraf, voor het invullen van een Offerteaanvraag. In geen geval kan de Gebruiker een Gebruikersnaam en/of een Paswoord invoeren die hem niet toebehoren. De Gebruiker dient alle redelijke middelen aan te wenden om zijn Paswoord geheim te houden en om ze niet door een derde te laten gebruiken. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de vertrouwelijkheid van zijn Paswoord en voor alle handelingen die hun gebruik mogelijk maken. De Gebruiker verbindt zich ertoe Bobex onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk niet veroorloofd gebruik van zijn Gebruikersnaam of van zijn Paswoord of van elke andere inbreuk, zelfs potentiële, op de veiligheid van de Site. Bobex is gemachtigd de inschrijving te weigeren van elke Gebruiker die niet voldoet aan de door Bobex vereiste voorwaarden. Indien Bobex de inschrijving aanvaardt, verleent Bobex toegang tot de Site overeenkomstig de Algemene Voorwaarden. Inzake het gebruik van de Dienst verbindt de Gebruiker zich ertoe (a) Gebruikersgegevens te verstrekken die correct, actueel, precies en volledig zijn, (b) de Gebruikersgegevens bij te werken zodat ze correct, actueel, precies en volledig blijven, (c) geen vals gebruik te maken van de identiteit van enig ander persoon of eenheid of een valse naam te gebruiken of een naam voor het gebruik waarvan de Gebruiker geen toestemming gekregen heeft. Indien een van de door de Gebruiker verstrekte Gebruikersgegevens niet correct, actueel, precies of volledig is, behoudt Bobex zich het recht voor het Contract onmiddellijk op te zeggen, en elk nieuw gebruik van de Site te weigeren.

4. GEBRUIK VAN DE SITE EN VERPLICHTINGEN VAN BOBEX

Zodra de inschrijving van de Gebruiker door Bobex aanvaard is, heeft de Gebruiker toegang tot de Site. Bobex zorgt ervoor alles in het werk te stellen om te voorzien in een toegang tot de Site 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gezien de aan internet eigen technische kenmerken, kan Bobex evenwel noch onderbreking van de toegang tot de Site wegens onderhoud, noch een vertraging in de overdracht van de informatie, noch een defect aan zijn server uitsluiten. In geval van defect of onderbreking zal Bobex alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk te verhelpen. Het recht op toegang tot de Site omvat voor de Kopers en Leveranciers het recht om alle diensten te gebruiken die erop worden aangeboden. De Koper beslist indien, in een eerste stap, de Offerteaanvraag al dan niet anoniem uitgestuurd wordt. In geval de Offerteaanvraag anoniem is, zullen de gegevens die het mogelijk maken een Koper te identificeren, automatisch per e-mail naar de Leveranciers die een Offerte gemaakt hebben verstuurd worden, nadat deze een on line Offerte gemaakt hebben.

5. VERGOEDING EN BETALING

Al de marktplaatsdiensten van de Bobex Site zijn gratis voor de Koper. Een Leverancier verbindt zich ertoe om, na bevestiging van het Abonnement of Affiliatie via een Bestelbon of Affiliatiecontract, of de Credit Packs via online bestelling, de Vergoedingen te betalen. De Abonnementen of Affiliaties komen tot stand door het inzenden van een Bestelbon of Affiliatiecontract door de Leverancier aan Bobex, en de bevestiging door Bobex bij middel van het verzenden van een factuur. De Credit Packs kunnen online aangekocht en betaald worden en geven aan de Leverancier de mogelijkheid credits te kopen die zij vervolgens kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot bepaalde Offerteaanvragen. Deze credits zijn geldig gedurende maximum één jaar. Ter compensatie van de muntontwaarding en de verhoging van de activiteiten, zullen de tarieven jaarlijks met een forfaitair percentage van vijf percent verhoogd worden. De Vergoedingen voor de Abonnementen, Affiliaties of de Credit Packs kunnen onder geen enkele voorwaarde tijdens of na de abonnementsperiode teruggevraagd worden door of teruggestort worden aan de Leverancier. De Abonnementen, Affiliaties of de Credit Packs zijn ook niet overdraagbaar naar andere Leveranciers of andere Gebruikers. Het Abonnement of Affiliatie wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van twaalf maanden, tenzij de Leverancier ten laatste één maand voor de vervaldag het Abonnement door middel van aangetekende post heeft opgezegd, of tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen. Alle facturen die door Bobex uitgegeven worden, zijn betaalbaar binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen. Indien Bobex betalingsherinneringen moet sturen, zal Bobex hiervoor tot €40 aanmaningskosten kunnen aanrekenen. De verschuldigde bedragen die op hun vervaldag niet betaald zijn, leveren een interest op van rechtswege en zonder ingebrekestelling, alleen door het feit van de niet-betaling, van één percent per maand vanaf de vervaldag. Voor de berekening van de interesten wordt elke begonnen maand als een volledige maand beschouwd. Daarenboven zal het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met vijftien percent van het faktuurbedrag, met een minimum van vijftig Euro, ten titel van vast overeengekomen schadevergoeding. In geval van niet tijdige betaling van de factuur, kan Bobex ofwel het Abonnement of Affiliatie opschorten en de toegang tot het Leveranciers gedeelte voor de Leverancier afsluiten tot op de dag van betaling, ofwel het Abonnement of Affiliatie ontbinden ten nadele van de Leverancier. In geval van ontbinding van het Abonnement of Affiliatie door Bobex in gevolge de niet tijdige betaling door de Leverancier, zal deze laatste van rechtswege en zonder ingebrekestelling het overeengekomen bedrag verschuldigd blijven, te verhogen met de verwijlintresten en schadevergoeding zoals voorzien in dit artikel. Deze betalingsmodaliteiten zijn eveneens van toepassing voor alle Bobex facturen met betrekking tot adviesverlening, technische ontwikkeling, publiciteit of andere diensten van Bobex.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

De Koper verbindt zich ertoe geen Offerteaanvragen uit te sturen die misleidend, geringschattend of onjuist zijn, of waarvan hij de uitvoering niet kan verzekeren. De Koper verbindt zich ertoe om enkel Offerteaanvragen uit te sturen met de bedoeling om een potentiële aankoop Transactie te realiseren. De Koper verbindt zich ertoe om geen Offertaanvragen uit te sturen met als bedoeling prijzen of aanbiedingen van zijn eigen concurrenten op te vragen en/of te vergelijken. Naar aanleiding van een Offerteaanvraag heeft de Koper de verplichting binnen vijf dagen na een dergelijk verzoek de volgende informatie aan Bobex mede te delen: (a) het bestaan of de afwezigheid van de Transactie, (b) elke aanvullende informatie die door Bobex gevraagd wordt.

7. VERPLICHTINGEN VAN DE LEVERANCIER

De Leverancier verbindt zich ertoe geen Offertes te maken die misleidend, geringschattend of onjuist zijn, of waarvan hij de uitvoering niet kan verzekeren. De Leverancier verbindt zich eveneens ertoe enkel Offertes te maken die conform zijn met zijn/haar statutair doel. Naar aanleiding van een Offerte heeft de Leverancier de verplichting binnen vijf dagen na een dergelijk verzoek, aan Bobex de volgende informatie te verstrekken: (a) het bestaan of de afwezigheid van Transactie, (b) elke aanvullende informatie die door Bobex gevraagd wordt.

8. PROTESTEN

Binnen het kader van een Affiliatiecontract, kan een Leverancier een "Premium" Offerteaanvraag protesteren. Protest-aanvragen kunnen enkel gemeld worden in het extranet gedeelte van de Site en enkel binnen de 10 kalenderdagen na het verzenden van de Offerteaanvraag. Leverancier zal steeds de reden tot protest expliciet vermelden, en desgevallend de nodige bewijsstukken opladen in het extranet op de Site. Bobex zal deze Protesten controleren, en goed- of afkeuren. Een Leverancier zal het statuut van zijn/haar Protest-aanvraag kunnen volgen in zijn/haar extranet op de Site. Een Protest is enkel geldig indien de Koper (a) totaal geen aankoopintentie heeft, (b) indien de Koper een student, een concurrent van de Leverancier of indien hij/zij werkzaam is buiten het werkgebied van deze Site, (c) indien de Offerteaanvraag van de Koper buiten de met Bobex schriftelijk afgesproken criteria (filters / regio's) van de Leverancier valt, of (d) indien de Koper reeds voordien, en binnen de 2 weken, een identieke Offerteaanvraag had gedaan rechtstreeks bij de Leverancier. In dit laatste geval zal de Leverancier een geschreven bewijs (b.v. screenshot) aan Bobex voorleggen. Indien Bobex een Protest accepteert, zal zij deze Offerteaanvraag ofwel aftrekken van de te betalen Offerteaanvragen van de lopende maand van de Leverancier, ofwel deze in mindering brengen van de te betalen Offerteaanvragen van de volgende maand. Er zullen echter geen credit nota's voor Protesten opgemaakt worden. Protesten kunnen in geen geval een aanleiding of excuus zijn voor het niet betalen van de Bobex facturen.

9. DEGELIJK GEBRUIK VAN DE SITE BOBEX DOOR DE GEBRUIKER EN/OF DE MET BOBEX GEAFFILIEERDE SITE

De Gebruiker, en de met Bobex geaffilieerde site, mag de toegestuurde gegevens noch manipuleren noch gebruiken voor de creatie van publicaties en/of diensten die op enigerlei kunnen concurreren of interfereren met de publicaties en/of diensten die reeds worden geleverd of die in de toekomst zullen worden geleverd door Bobex. De toegestuurde gegevens mogen enkel aangewend worden voor persoonlijk gebruik of voor gebruik binnen het bedrijf. Zij mogen in geen geval worden verkocht of overgedragen worden aan een derde partij, behalve mits schriftelijke goedkeuring door Bobex. De Gebruiker, en de met Bobex geaffilieerde site, verbindt zich ertoe zich te houden aan de wettelijke en contractuele bepalingen die op de Site van toepassing zijn en stemt ermee in niet te interfereren in het gebruik van andere Gebruikers, al dan niet concurrenten. De Gebruiker is de enige verantwoordelijke voor de informatie die hij mededeelt bij de Offerteaanvragen en de Offertes die op de Site opgenomen zijn. De met Bobex geaffilieerde site is de enige verantwoordelijke voor de informatie die het mededeelt op haar site en/of voor de informatie die het mededeelt op enig ander communicatievorm of -kanaal. De Gebruiker, en de met Bobex geaffilieerde site, verbindt zich ertoe de Site niet te gebruiken voor onwettelijke doeleinden of doeleinden die onverenigbaar zijn met de doestelling van de Site. De Gebruiker, en de met Bobex geaffilieerde site, verbindt zich ertoe de op de Site ingestelde beschermingstechnieken en de toegangscodes niet te doorbreken, te kopiëren, te verspreiden of te gebruiken of te trachten ze te doorbreken, te kopiëren, te verspreiden of te gebruiken (zoals "reverse engineering"). De Gebruiker, en de met Bobex geaffilieerde site, verbindt zich ertoe de toegang tot en het gebruik van de met de Site verbonden computerinfrastructuur niet te verstoren, op welke manier ook. De Gebruiker, en de met Bobex geaffilieerde site, verbindt zich eveneens ertoe geen ongevraagde advertenties of ongevraagde e-mails te sturen of te verspreiden, of enig andere vorm van spam te verspreiden of te versturen.

10. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE SITE

Bobex kan op elk ogenblik de Algemene Voorwaarden wijzigen, onder meer om een wettelijke bepaling na te leven. De Gebruiker zal via de Bobex nieuwsbrief of op andere geschikte wijze van de ingetreden wijzigingen op de hoogte gebracht worden. De Gebruiker verbindt zich ertoe van de wijzigingen kennis te nemen zodra deze wijzigingen aan hem medegedeeld worden. Elk gebruik van de Site na de kennisgeving van een dergelijke wijziging laat de kennisname van de gewijzigde Algemene Voorwaarden veronderstellen. Bobex behoudt zich het recht voor de configuratie en de inhoud van de Site op elk ogenblik te wijzigen. Voor zover mogelijk dient elke belangrijke wijziging aan de Gebruiker te worden medegedeeld.

11. SCHADEVERGOEDING

De Gebruiker verbindt zich ertoe aan Bobex, en in voorkomend geval, de filialen, partners, bedienden en bedrijfleiders een schadevergoeding te verlenen in geval van klacht of rechtsgeding dat door welke derde ook ingesteld wordt naar aanleiding van een gebrek dat verband houdt met het onwettig of bedrieglijk gebruik van de Site, de Gebruikersgegevens, of met elke andere inbreuk op de Algemene Voorwaarden of op de rechten van derden. In geval van opzegging naar aanleiding van een foutieve niet-naleving, is de Gebruiker van rechtswege een bedrag verschuldigd, voor schade en forfaitaire interesten, dat gelijk is aan vijftien percent van het nog verschuldigde bedrag, onverminderd de gerechtelijke interesten en de eventueel verschuldigde procedurekosten en -schadevergoedingen.

12. UITSLUITING VAN WAARBORG

Bobex is een bemiddelaar waarvan de opdracht uitsluitend erin bestaat op de Site vermelde Gebruikers in contact en in Zakenrelatie te brengen door een procedure van Offerteaanvraag. Gezien het beperkte karakter van de bemiddeling van Bobex, verleent deze laatste geen enkele waarborg inzake de Producten en Diensten die tijdens de Zakenrelatie door de tussenkomst van de Site gekocht of verkocht worden. Bobex biedt geen enkele waarborg betreffende de resultaten die verkregen kunnen worden door het gebruik van de Site of betreffende de nauwkeurigheid of de betrouwbaarheid van elke informatie die op de Site beschikbaar is of die door de bemiddelaar van de Site verkregen werd. De door Bobex aangeboden diensten worden via internet voorgesteld. De Gebruikers aanvaarden de risico's die verbonden zijn aan het open karakter van internet. Bobex biedt geen enkele waarborg betreffende enig defect dat verband houdt met een indringing in het computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de Site kunnen aantasten. Elke overdracht van informatie op de Site gebeurt op eigen risico van de Gebruiker. Voor elke inhoud en/of elk gegeven dat gedownload wordt of dat door het gebruik van de Site verkregen wordt, neemt de Gebruiker alleen alle risico op zich. De raadgevingen en informaties die eventueel door Bobex aan een Gebruiker gegeven worden in het kader van het gebruik van de Site, mogen in geen geval geïnterpreteerd worden als afwijkingen van het Contract. De met Bobex geaffilieerde sites, zijnde de sites die hun leden en /of verzoekers doorverwijzen naar de Site van Bobex bieden ook geen enkele waarborg voor wat de de inhoud, diensten en het functioneren van Bobex betreft en zijn dus uitgesloten van enige waarborg. Bobex biedt geen enkele waarborg voor wat de inhoud, de diensten en het functioneren betreft van de sites naar waar Bobex zijn Gebruikers en bezoekers doorverwijst.

13. AANSPRAKELIJKHEID

Bobex en de met Bobex geaffilieerde sites zijn vrijgesteld van elke aansprakelijkheid inzake de uitvoering en de interpretatie van de Transacties die tijdens de Zakenrelatie gesloten worden, die uitsluitend behoren tot de aansprakelijkheid van de betrokken Gebruikers. Bobex en de met Bobex geaffilieerde sites kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van enige informatie die door de Gebruiker verstuurd wordt, met name betreffende het misbruik, de misleiding, de geringschatting, de laster, de inbreuk op het privé-leven, of de onwettigheid, of die het voorwerp zou kunnen zijn van een betwisting, van welke aard ook, die uitgaat van Gebruikers of van derden. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de informatie die vervat is in de Offerteaanvragen, de Voorstellen, de Gebruikersgegevens alsook elke ander informatie die aan Bobex wordt doorgegeven en die bestemd is om op de Site te staan. Bobex en de met Bobex geaffilieerde sites kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade (zoals met name de derving van inkomens, van zaken, van contracten, van gepland sparen of van winst), die voortkomt uit het gebruik van de Site, de onderbreking van de toegang tot de Site of de inhoud van de Voorstellen die op de Site staan. De met Bobex geaffilieerde sites, zijnde de sites die hun leden en/of verzoekers doorverwijzen naar de Site van Bobex zijn vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor wat de diensten en het functionere van Bobex betreft. De met Bobex geaffilieerde sites zijn ook niet aansprakelijk voor de doorverwijzing naar Bobex die zij hun bezoekers of leden bieden. Bobex is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor het doorverwijzen van Bobex's Gebruikers en bezoekers naar andere sites noch voor de inhoud, de diensten en het functioneren van de sites naar waar Bobex haar Gebruikers en bezoekers doorverwijst. Bij de uitvoering van haar taken van adviesverlening, consulting, ontwikkeling of een andere dienst van Bobex, levert Bobex een inspanningsverbintenis. Haar aansprakelijkheid is in deze gevallen beperkt tot het bedrag dat voor deze dienstverlening aan de klant werd gefaktureerd.

14. OPZEGGING

Onverminderd het recht om schade en interesten te eisen, behoudt Bobex zich het recht voor elk Contract dat met een Gebruiker gesloten is, zonder voorafgaande ingebrekestelling op te zeggen ingeval deze laatste een van de bepalingen van het Contract niet naleeft. In geval van opzegging van het Contract zal de Gebruiker zijn toegangsrecht hetzij tijdelijk, hetzij definitief geschorst worden. De vervallen bedragen blijven verschuldigd en de reeds gestorte bedragen worden in geen geval terugbetaald.

15. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Bobex is exclusief houder van de totale intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van de rechten sui generis, die met de Site verband houden. Bijgevolg verbindt de Gebruiker zich ertoe op geen enkele manier en onder geen enkele vorm de elementen die de Site vormen geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren of te ontvreemden, met name de teksten, formulieren, namen, letterwoorden, logo's, grafische beelden, grafieken, muziek, enz. of enige andere vorm van gelijk welk kenmerkend teken. De Gebruiker machtigt uitdrukkelijk Bobex om op zijn site de teksten, formulieren, namen, letterwoorden, logo's, grafische beelden, grafieken, muziek, enz., of enige vorm van gelijk welk kenmerkend teken te reproduceren, die doorgegeven worden in het kader van een Offerteaanvraag, van Voorstellen of van Zakenrelaties.

16. KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER

Elke boodschap of elke kennisgeving die aan de Gebruiker gestuurd wordt betreffende het gebruik van de Site dient te gebeuren hetzij via de Site, hetzij via elektronische post, hetzij via gewone post aan het adres dat door de Gebruiker in het Inschrijvingsformulier vermeld wordt. Bobex kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel vanwege het feit dat de Gebruiker verzuimd heeft de Gebruikersgegevens bij te werken.

17. OVERMACHT

Bobex kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van een of meer bepalingen van het Contract indien deze niet-naleving te wijten is aan overmacht of aan een gebeurtenis die redelijkerwijze aan de controle van Bobex ontsnapt.

18. VERWERKING VAN DE GEBRUIKERSGEGEVENS

Voor de toepassing van het Contract is de persoon die instaat voor de verwerking van de Gebruikersgegevens Bobex, waarvan de zetel zich bevindt in de Koolmijnenkaai 62, in 1080 Brussel. De Gebruikersgegevens die door de Gebruiker naar Bobex gestuurd worden, kunnen door Bobex en haar affiliates aangewend worden met het oog op de directe marketing geïnitieerd door Bobex en/of haar affiliates, en om het Publiek Profiel van de Gebruiker op te stellen. De Gebruiker kan zich verzetten tegen het aanwenden van zijn Gebruikersgegevens met het oog op de directe marketing door te klikken op het overeenstemmende vakje in het Inschrijvingsformulier. De Gebruiker heeft een toegangsrecht tot zijn Publiek Profiel en zijn Gebruikersgegevens die hij zelf kan aanpassen van de pagina "Mijn Bobex". Wanneer de Gebruikerop de Site is, kunnen reclamebanners en andere vormen van reclame op het scherm van de Gebruiker verschijnen. Deze reclamebanners of andere vormen van reclame kunnen op basis van de Gebruikersgegevens aangepast worden. De Gebruiker kan toegang hebben tot zijn Gebruikersgegevens via de Site en hij heeft het recht ze te wijzigen.

19. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Het Contract wordt intuitu personae gesloten tussen Bobex en de Gebruiker. De rechten en verplichtingen die eruit voortkomen kunnen noch geheel noch gedeeltelijk aan derden worden afgestaan, tenzij in geval van een fusie of overname. Het feit dat Bobex een recht of een bepaling uit het Contract niet uitoefent of toepast, mag niet beschouwd worden als een verzaking aan dit recht of aan deze bepaling. De beperkingen en uitsluitingen die in de Algemene Voorwaarden zijn bepaald, zijn op de Gebruiker van toepassing indien en voor zover zij door de Belgische Wetgeving toegestaan zijn. Elke hele of gedeeltelijke bepaling van het Contract die ontoepasbaar of onwettelijk verklaard wordt, zal uit het Contract verwijderd worden en zal op geen enkele wijze de toepasbaarheid van de overige bepalingen van het Contract in het gedrang brengen. De Partijen verbinden zich ertoe elke bepaling van het Contract die ontoepasbaar of onwettelijk geacht wordt te vervangen door een bepaling met hetzelfde economische effect. Elk geschil met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van het Contract valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Vrederechtbank van het vijfde kanton van Brussel of van de rechtbanken van Brussel. Het Belgisch recht is van toepassing. Indien Leverancier in Nederland is gevestigd en/of woonachtig is, heeft Bobex de vrijheid om, in afwijking van het hiervoren gemelde, een geschil voor te leggen aan de bevoegde Nederlandse rechter. Het contract omvat het geheel van de contractuele bepalingen tussen Bobex en de Gebruiker betreffende de Site en de diensten die erop worden aangeboden, met uitsluiting van elk voorafgaand akkoord.